Category: Classic Rock

Lytse Gleane Piter - Selskip Tetman De Vries - Fryske Sankjes (Vinyl)

9 comments

  1. OERSICHT FRYSLÂN ELPEES, SINGLES, C.D.'S en CASSETTEBANDJES 1)ELPEES FRYSLÂN VOORAL POPULAIR a)VERZAMEL-Alle 13 Frysk - Frigram De bêste ut Fryslan - Philips Rôlje rôlje - Fontana Applaus Rôlje rôlje - Fontana QL-Fryslân Boppe - Philips Frisiana Festival - Universe LS Frisiana Live Festival 83 - KM Fryske Toppers om .
  2. -Fryske sankjes – Selskip Tetman de Vries – Philips PE -Rockploech Spul – Lytse wrotter / Wie't mar freed fiif oere – Stemra -Ensemble Vrij en Blij – De olle speulman/ De Grousterwagen / Simmermoarn – Omega 35
  3. Sijbe Knol @SijbeKnol Jan Pier Brands wol de Fryske flagge werom kleme. Elk dy’t net tink sa as Brands mei him as har net ferbûn fiele mei de Fryske flagge. Dat is eksklusyf. Efkes fierderop yn deselde @lc_nl in prachtich ferhaal oer Simmer “Op alle tsjerken stie de Fryske flagge”.
  4. Op elke straathoek in Friesland Woon je in Friesland, dan heb je geluk. De Fryske is te koop bij diverse kaasspeciaalzaken (o.a. Zuivelhoeve), kaasventers en supermarkten (o.a. Jumbo, Coop, Poeisz, en ook dagwinkels, Spar, etc.). Geen zin om de deur uit te gaan? Bestel de Fryske dan in onze webshop. en bijna overal in aculticpamurwurzsenbahartrecira.coinfo jaar zal De Fryske op steeds meer plekken in Nederland.
  5. Digitale taalhelpmiddels: Taalweb Frysk De website Taalweb Frysk (aculticpamurwurzsenbahartrecira.coinfo), dy't de Fryske Akademy op 2 febrewaris lansearre hat, biedt in ferskaat oan digitale helpmiddels foar it skriuwen yn it aculticpamurwurzsenbahartrecira.coinfob Frysk is in platfoarm dêr't: de Foarkarswurdlist foar it Frysk, in paadwizer mei de staveringsregels en in online staveringshifker te rieplachtsjen binne;.
  6. De Fryske wordt gemaakt van volle melk van grasgevoerde koeien. De melk is afkomstig van Friese boeren die de koeien veel buiten laten grazen. Dat levert een andere samenstelling van de melk op, en – als je het ons vraagt – de lekkerste kaas. Ambachtelijke kaasmakers houden de .
  7. De Vries, landschapsecoloog, werkt al vanaf by It Fryske Gea als hoofd van de afdeling natuurkwaliteit. Sinds is hij adjunct-directeur van de natuurbeschermingsorganisatie. Lees .
  8. De gebieden worden dusdanig beheerd dat de kwaliteit wordt behouden of verbeterd. Alle beheersmaatregelen zijn afgestemd op het soort gebied, zoals bos, heide, weidevogel- en botanisch grasland, wetland, moeras, kwelder en duingebied. It Fryske Gea laat mensen – zolang het de natuur niet schaadt – ook graag genieten van de natuurgebieden.
  9. De mienskiplike Fryske flage is beskikber yn de formaten x en x cm. De kosten binne € 25 foar de lytse en €70 foar de grutte, plus kosten. Dat ûntwerp is op fersyk fan de Fryske Rie tekene troch de Fryske Rie foar Heraldyk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *